I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuje wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

RELACJA DO BOGA I CZŁOWIEKA

Obowiązki wobec Boga
1. Modlić się do Boga
 2. Cześć Bogu oddawać
 3. Świętować niedzielę
  
Obowiązki wobec siebie i bliźnich
 1. Nie czynić nikomu źle
 2. Być czystym w myślach, słowach i czynach
 3. Nie kraść
 4. Nie mówić źle o innych
 5. Nie pragnąć rzeczy nieczystych
 6. Nie pożądać tego, co do innych należy.

Ostateczne rzeczy człowieka
1. Śmierć
 2. Sąd Boży
 3. Niebo albo piekło

Trzy rady ewangeliczne
 1. Dobrowolne ubóstwo
 2. Doskonała czystość
 3. Osobliwe posłuszeństwo dla miłości Jezusa Chrystusa
 
  Sprawiedliwość chrześcijańska
1. Unikaj złego
2. Czyń dobrze
3. We wszystkim naśladuj Chrystusa

  Siedem cnót głównych
1. Pokora
2. Szczerość
3. Czystość
4. Życzliwość
5. Umiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Łagodność
7. Pilność w pracy i służbie Bożej

Cztery cnoty kardynalne
 1. Roztropność
 2. Sprawiedliwość
 3. Umiarkowanie
 4. Męstwo

Dwa przykazania wrodzone
 1. Co tobie nie miłe, tego drugiemu nie czyń
 2. Wszystko, co chcesz, aby ci ludzie czynili, i ty im też czyń
 
Najlepsze dobre uczynki
1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna, czyli miłosierdzie.
  
Uczynki miłosierne względem duszy
1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejących nauczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych.
  
Uczynki miłosierne względem ciała
1. Łaknących nakarmić
2. Pragnących napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych grzebać
 
Siedem darów Ducha Świętego
1. Mądrość
2. Rozum
3. Rada
4. Męstwo
5. Umiejętność
6. Pobożność
7. Bojaźń Boża
 
Osiem Błogosławieństw
1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Modlitwa przed nauką
 Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  
Modlitwa po nauce
 Dzięki Ci, Boże, za światłość tej nauki. Pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 Modlitwa przed jedzeniem
 Pobłogosław, Boże, mnie i te dary, które z Twej Opatrzności mam spożywać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  
Modlitwa przed jedzeniem
 Pobłogosław, Boże, nas, pobłogosław ten posiłek, tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i radością z innymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
 Modlitwa po jedzeniu
 Dziękuje Ci, Boże za Twe dary, które spożyłem, i za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  

Modlitwa po jedzeniu
 Dziękujemy Ci, Boże za te dary, które z Twojej dobroci spożyliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.