Mapy  cmentrzy - w parafii Kikół

 

Regulamin Cmentarza Rzymskokatolickiego parafii św. Wojciecha BM w Kikole

Cmentarze są świętymi miejscami spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się te cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Kikole jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

Kościół Katolicki pełni na nim swą misję i sprawuje kult publiczny w granicach wyznaczonych przez prawo kościelne, a potwierdzonych przez prawo powszechne, w szczególności przez Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską.

2. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej, w której zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją chrześcijan a nakaz poszanowania ciał zmarłych jest obowiązkiem szczególnym w oczekiwaniu na ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich wiernych, a innym osobom nakazuje uszanowanie tego miejsca.

3. Właścicielem cmentarza jest parafia św. Wojciecha BM w Kikole, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Czynności zarządu i bieżącą administrację z upoważnienia  Ksiedza Proboszcza  wykonuje Zakład Pogrzebowy P.U.P.H. sc D.i P. Chmielewscy.

5Środki na utrzymanie cmentarza pozyskiwane są z opłat cmentarnych i innych źródeł.

6. Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

ausługi kamieniarskie – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności zwią- zanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.

bdysponent grobu – rozumie się przez to osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu.

cprawo do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

d) prawo do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu. Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

7. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.

Czytaj więcej: Mapy i Regulamin cmentarzy w Kikole