Są one narzędziem spotkania i zjednoczenia z Bogiem, które jest dane każdemu człowiekowi. Wszystkie angażują ludzkiego ducha i serce, bo bez tego nie byłyby modlitwą. Do pewnego stopnia się przenikają i uzupełniają. Jeśli są praktykowane, życie chrześcijańskie staje się bogatsze i pełniejsze. „Modlitwa ustna włącza ciało i ducha w wewnętrzną modlitwę serca” (KomKKK 569). Rozmyślanie z kolei ma prowadzić do przyswojenia sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odniesionego do naszego życia (por. KKK 2723). Natomiast kontemplacja jest „spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem słowa Bożego, milczącą miłością” (KKK 2724).

Kto dziś jest nauczycielem modlitwy? Dziś Duch Święty wychowuje cały Kościół do modlitwy,

Gdzie jest pierwsze wychowanie modlitewne?Pierwszym miejscem wychowania do modlitwy jest rodzina chrześcijańska.

Kto nam pomaga w modlitwie? Pomoc w modlitwie zapewniają w Kościele: kapłani, osoby poświęcone Bogu, katecheza, grupy modlitewne, i kierownictwo duchowne.

Jakie miejsca najlepiej odpowiadają modlitwie?Miejscami najbardziej sprzyjającymi modlitwie są:osobiste lub rodzinne oratorium, klasztory, sanktuaria pielgrzymkowe, a przede wszystkim kościół, który jest właściwym miejscem modlitwy liturgicznej dla wspólnoty parafialnej oraz uprzywilejowanym miejscem adoracji eucharystycznej.

adoracja – środkiem wejścia w modlitwę
Wszyscy ludzie (oprόcz prawdziwych ateistόw) spotykają się z tym samym pragnieniem, odpowiedzenia Stwόrcy Wszechświata, ktόry ich do siebie przyciąga. Chcielibyśmy odpowiedzieć na akt twόrczy Boga dla nas, akt twόrczy w przeszłości i w przyszłości. Adoracja jest aktem dobrowolnym z naszej strony ; jest to akt człowieka, ktόry chce spotkać swego Stwόrcę ; jest to akt, ktόry wymaga poszukiwania prawdy. Człowiek jest z gruntu religijny i sposόb w jaki odpowiada na miłosny akt swego Stwόrcy, to adoracja, ktόra otwiera bramę do kontemplacji. Bόg mόwi do mojej duszy Adoracja pozwala się otworzyć na kontemplację Boga. Bόg mnie prowadzi, przyciąga do siebie. Moja adoracja staje się kontemplacją, ktόra jest spotkaniem pomiędzy Bogiem i człowiekiem: Bόg mόwi do mojego serca.

Jakiego zaangażowania wymaga modlitwa? Modlitwa zakłada wysiłek oraz walkę przeciw nam samym i przeciw podszeptom kusiciela. Walka modlitwy jest nieodłączna od walki duchowej, koniecznej do postępowania duchowego: modlimy się tak jak żyjemy, ponieważ żyjemy tak, jak się modlimy
.

Jakie są trudności w modlitwie? Podstawowymi trudnościami w praktykowaniu modlitwy są roztargnienia i oschłość. Środkiem zaradczym jest wiara, nawrócenie i czujność serca.

Jakie pokusy zagrażają modlitwie?

Dwiema najczęstszymi pokusami zagrażającymi modlitwie są brak wiary i znużenie, które jest pewną formą depresji na skutek porzucenia ascezy, co prowadzi do zniechęcenia.

Co należy robić, gdy wydaje się nam, że nie zawsze jesteśmy wysłuchani? Gdy mamy wrażenie, że nie zawsze jesteśmy wysłuchani, wtedy synowska ufność wystawiona jest na próbę. Ewangelia wzywa nas do postawienia sobie pytania o zgodność naszej modlitwy z pragnieniem Ducha Świętego.

Czy modlitwa jest potrzebna? Modlitwa zawsze jest potrzebna. Jest nawet koniecznością życiową. Modlitwa i życie chrześcijańskie są nierozłączne. "Nieustannie się módlcie" (l Tes 5,17}

Jak Pan Bóg mywa nas do modlitwy? Pan Bóg niestrudzenie wzywa każdego człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Modlitwa towarzyszy całej historii zbawienia jako wzajemne przyzywanie się Boga i człowieka.

Co Stary Testament mówi o modlitwie? Stary Testament ukazuje wzory: modlitwy pełnej wiary i ufności (Abraham, Jakub), i modlitwy wstawienniczej (Mojżesz, prorocy).

Gdzie koncentrowała się modlitwa Ludu Bożego?Modlitwa Ludu Bożego rozwijała się w cieniu Przybytku Boga, Arki Przymierza i Świątyni, pod przewodnictwem pasterzy, zwłaszcza Dawida i proroków.

Co to są psalmy? Psalmy są arcydziełami modlitwy w Starym Testamencie. Zawierają one dwa nierozłączne elementy: osobisty i wspólnotowy. Rozciągają się na wszystkie czasy historii, zapowiadały obietnice, które w naszej epoce są już wypełnione.

Jakie zastosowanie mają psalmy w życiu Kościoła?Psalmy, które odmawiał Chrystus, są istotnym i stałym elementem modlitwy Jego Kościoła. Zawierają one opis przeżyć ludzi wszystkich stanów.

Kto w Nowym Testamencie jest wzorem modlitwy?Wzorem doskonałej modlitwy jest synowska modlitwa Jezusa. Wyraża ona miłujące przylgnięcie Jezusa do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchana.

Jakiej modlitwy uczył Chrystus? Jezus uczył swoich uczniów modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywał ich do czujności i zachęcał do przedstawiania Bogu próśb w Jego imię.

Czym charakteryzuje się modlitwa Dziewicy Maryi? Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej "Fiat" i "Magnificat", charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.