BOŻE OBJAWIENIE     

3.         W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

 To wszystko co Pan Bóg objawił zawiera się w Słowie Bożym, przekazywanym nam poprzez Pismo Święte i Tradycję. 

4.         Co to jest Pismo Święte? 

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających Słowo Boże skierowane do ludzi.

5.         Kto jest autorem Pisma Świętego? 

Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym - ludzie przez Ducha Świętego natchnieni. 

6.         Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament - 45 ksiąg oraz Nowy Testament - 27 ksiąg, razem 72 księgi.

7.         Co jest przewodnią myślą Pisma Świętego? 

Przewodnią myślą Pisma Świętego jest Boży plan zbawienia ludzkości. 

8.         Wymień najważniejsze księgi Pisma Świętego?

Najważniejsze są cztery Ewangelie Św., opisujące naukę i życie Pana Jezusa.

9.         Jak inaczej nazywamy Ewangelię? 

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną", ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę i zbawienie oraz godność dziecka Bożego. Obwieszcza także sens życia.

10.       Kto napisał cztery Ewangelie? 

Ewangelie napisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

11.       Wymień Księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu?

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie napisane przez św. Łukasza, 13 listów św. Pawła, List do Hebrajczyków, 7 innych listów Apostolskich oraz Apokalipsa, czyli Objawienie św. Jana.

12.       Co to jest Tradycja?

Tradycja, czyli Podanie Ustne jest to zbiór objawionych Prawd Bożych, nie spisanych przez Apostołów, które Kościół Katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY     

 

13.       Jakie znasz krótkie streszczenie najważniejszych prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca, czyli Skład Apostolski, zawierający 12 artykułów, a także 6 prawd wiary 

14.       Powiedz Skład Apostolski 

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

    15.       Powiedz 6 prawd wiary

     1.         Jest jeden Bóg

     2.         Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

     3.         Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

      4.         Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

      5.         Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 

      6.         Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

     16.       Jaka jest najważniejsza prawda wiary?

                 Najważniejszą prawdą wiary jest, iż istnieje Pan Bóg.

17.       Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje? 

O istnieniu Pana Boga wiemy:

-           z istnienia świata i porządku we wszechświecie,

-           z powszechnego przekonania,

-           z własnego sumienia, 

-           z Objawienia Bożego.

18.       Kim jest Pan Bóg? 

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym, Stworzycielem nieba i ziemi. Bóg jest miłością (To Pan, Król, Sędzia, ale także dobry i miłosierny Ojciec).

19.       Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym?

Pan Bóg jest Duchem nieskończenie doskonałym tzn., że po-siada wszystkie możliwe doskonałości.

20.       Co to znaczy, że Pan Bóg jest Duchem?

Pan Bóg jest Duchem, tzn., że jest niewidzialny, nieśmiertelny, nie ma ciała, a ma rozum i wolną wolę.

21.       Kim jest Trójca Święta?

Jest to jeden Bóg w trzech osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

22.       Dlaczego trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę, czyli te same doskonałości.

23.       Jakie przymioty posiada Pan Bóg?

Pan Bóg jest:

a)         wieczny - zawsze był i będzie

 b)         wszechmocny - wszystko może, czyni co chce

 c)         niezmienny - zawsze jest ten sam 

d)         najmędrszy - wszystko co robi jest mądre i dobre

e)         święty - złego nie chce, grzechem się brzydzi

f)         najsprawiedliwszy - za dobre wynagradza i za złe karze

g)         najmiłosierniejszy - pragnie zbawienia wszystkich ludzi.

24.       Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ wszystko stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat; wszystkim rządzi i wszystko może.

25.       W jakim celu Pan Bóg stworzył świat?

a)         dla chwały swojej

b)         dla dobra i szczęścia stworzeń

26.       Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?

Opiekę Bożą nad światem nazywamy Opatrznością Bożą.

27.       Kto to są aniołowie?

 Aniołowie są to stworzenia duchowe, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała. Pan Bóg stworzył aniołów, aby Mu służyli, oznajmiali Jego wolę ludziom i opiekowali się nimi. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

     28.       Kim jest człowiek?

     Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

    29.       Co oznacza, że człowiek posiada duszę?

      Człowiek dzięki duszy ma rozum i dlatego myśli, tworzy oraz wolną wolę, dzięki której może wybierać między dobrem a złem 

     30.       Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

      Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, ko-chał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

       31.       Jakie dary od Boga otrzymali pierwsi rodzice, Adam i Ewa? 

       Pierwsi rodzice otrzymali od Boga łaskę uświęcającą udział w życiu samego Boga i dary poza naturalne: bystry rozum, wolę skłonną do dobrego, nieśmiertelność.

32.       Jakimi byli pierwsi ludzie, gdy ich Pan Bóg stworzył?     

Pierwsi ludzie byli dziećmi Bożymi, dobrymi i szczęśliwymi.

33.       Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Pana Boga, co nazywamy grzechem pierworodnym.

34.       Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?

Nazywamy go także grzechem dziedzicznym, bo przechodzi z rodziców na dzieci.

35.       Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

36.       Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

37.       W jaki sposób Pan Bóg przygotował ludzi na przyjście Zbawiciela?

Na przyjście Zbawiciela Pan Bóg przygotował ludzi:

    1)         poprzez wybrany naród izraelski

    2)         poprzez proroctwa mesjańskie,

    3)         poprzez figury mesjańskie.

    38.       Co to są proroctwa mesjańskie?

     Proroctwa mesjańskie są to przepowiednie proroków Starego Testamentu o przyszłym Zbawicielu.

    39.       Co to są figury mesjańskie?

 Figury mesjańskie są to osoby, rzeczy lub zdarzenia ze Starego Testamentu, które mają pewne podobieństwo z życiem i czynami przyszłego Zbawiciela.

40.       Kto jest obiecanym Zbawicielem świata? 

Obiecanym Zbawicielem świata jest Jezus Chrystus.

41.       Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

42.       Co znaczy imię Jezus Chrystus?

Jezus - Zbawiciel; Chrystus - Mesjasz; Namaszczony Duchem Pańskim.

43.       Kto jest Ojcem, Matką, Opiekunem Pana Jezusa?

Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec; Matką - Najświętsza Maryja Panna, Opiekunem - Święty Józef.

44.       Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

O tym, że Pan Jezus jest Bogiem wiemy, gdyż:

1)         zaświadczył o tym sam Bóg Ojciec
 

2)         zaświadczyli to Apostołowie 

3)         wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus

4)         Pan Jezus swoje wyznania potwierdził cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.

45.       Skąd wiemy, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem? 

0 tym, że Pan Jezus jest prawdziwym człowiekiem mówią:

1)         Ewangelia (bo narodził się z matki, odczuwał głód, pragnienie, zmęczenie, cierpiał i umarł),

2)         historycy rzymscy i żydowscy (Tacyt, Pliniusz, Swetoniusz).

46.       Gdzie i kiedy narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Palestynie, w miasteczku Betlejem, za panowania cesarza rzymskiego Augusta i króla żydowskiego Heroda.

47.       Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa.

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni 40-go dnia po narodzeniu. Pokłon Trzech Mędrców ze Wschodu, ucieczka do Egiptu przed gniewem Heroda. Pobyt w Nazarecie do 30-go roku życia. Chrzest w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela, 3 lata publicznej działalności. Powołanie 12 Apostołów. Ustanowienie Kościoła św. Wybór św. Piotra, by kierował ustanowionym przez Chrystusa Kościołem. Śmierć na krzyżu na Górze Kalwaryjskiej w Wielki Piątek. Zmartwychwstanie trzeciego dnia po śmierci w Wielką Niedzielę. Wniebowstąpienie 40-go dnia po Zmartwychwstaniu z Góry Oliwnej.

48.       Co to jest cud? 

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

49.       Wymień kilka cudów Pana Jezusa

1)         Przemienienie wody w wino

2)         Rozmnożenie chleba
3)         Uzdrowienie paralityka

4)         Wskrzeszenie Łazarza

5)         Zmartwychwstanie.

50.       Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

1)         o synu marnotrawnym

2)         o miłosiernym Samarytaninie

3)         o Dobrym Pasterzu

4)         o robotnikach w winnicy

5)         o talentach

6)         o pszenicy i kąkolu.

51.       Jakie jest najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?

Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego swego jak siebie samego". Przykazanie to objawił już Pan Bóg w Starym Testamencie.

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ JEZUSA CHRYSTUSA 

52. Czym jest Kościół?

Kościół to:

a)         Zjednoczenie chrześcijan, którzy dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych; 

b)         Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia (uczyć o Bogu i być znakiem Boga); 

c)         Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym (łaska uświęcająca) wzajemnie odpowiedzialni za siebie,

d)         Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.

 

53.       Kto Kościół założył?

Kościół założył Pan Jezus - gromadząc wiernych (nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

54.       Kto obecnie jest głową Kościoła? 

Niewidzialną głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli Papież w Rzymie, obecnie papież Franciszek

55.       Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie zbawczej misji Chrystusa (budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności).

56.       Jaką władzę dał Pan Jezus Kościołowi?

Pan Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską 

57.       Jakie cechy posiada Kościół Chrystusowy?

Kościół Chrystusowy posiada następujące cechy: jest jeden, święty, katolicki   czyli powszechny i apostolski. Są to znaki prawdziwego Kościoła Chrystusowego. 

58.       Po czym poznajemy, że Kościół jest jeden?

Kościół jest jeden, ponieważ:

a)         ma jednego najwyższego pasterza

b)         głosi jedną i tę samą naukę

c)         udziela wszędzie tych samych sakramentów świętych

59.       Po czym poznajemy, że Kościół jest święty? 

Kościół jest święty, ponieważ:

a)         głosi świętą naukę Jezusa Chrystusa

b)         sprawuje Najświętszą Ofiarę Mszy św. i udziela sakramentów

c)         wychował i wychowuje zastępy świętych.

60.       Po czym poznajemy, że Kościół jest powszechny?

Kościół jest powszechny, ponieważ:

a)         jest przeznaczony dla wszystkich ludzi

b)         rozszerza się po całej ziemi

c)         trwa nieprzerwanie od czasów Pana Jezusa i będzie trwał do końca świata.

61.       Po czym poznajemy, że Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski, ponieważ:

a)         uczy tego samego co apostołowie

b)         udziela tych samych sakramentów

c)         biskupi są prawowitymi następcami apostołów.

62.       Przez kogo Pan Jezus ożywia i umacnia Kościół święty?

Pan Jezus ożywia i umacnia swój Kościół przez Ducha Świętego.

     63.       Kim jest Duch Święty?

 Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

64.       Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

65.       Kiedy na nas zstępuje Duch Święty?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie Św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

66.       Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Papieżem wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

67.       Co to jest diecezja?

 Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup diecezjalny Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię - kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

68.       Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?

Nasza diecezja nazywa się diecezją włocławską. Jej patronem jest św. Józef, opiekun Pana Jezusa i Oblubieniec NMP. Biskupem Diecezjalnym jest Biskup Krzysztof Wętkowski    

69.       Do jakiego dekanatu należy nasza parafia? Kto jest jej dziekanem?

Nasza parafia należy do dekanatu Lipnowskiego.  Dziekanem jest Ks. kan. Mirosław Korytowski

70.       Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, oczyszczającymi się w czyśćcu i świętymi w niebie (Kościół pielgrzymujący, cierpiący i tryumfujący).

71.       Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

 

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest 

a)         Matką Boga - Jezusa Chrystusa i dobrą Matką ludzi.

b)         Niepokalanie poczęta (wolna od grzechu pierworodnego)

c)         Wniebowzięta - z duszą i całym ciałem

d)         Królową świata i Polski.

72.       Wymień kilka ważniejszych świąt Matki Bożej:

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego; Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 25 marca; Królowej Polski - 3 maja; Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia; Matki Boskiej Częstochowskiej - 26 sierpnia; Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia.

73.       Wymień kilku polskich świętych:

1)         Św. Stanisław, biskup i męczennik

2)         Św. Wojciech, główny patron Polski

3)         Św. Stanisław Kostka (patron młodzieży)

4)         Św. Maksymilian Maria Kolbe, męczennik

5)         Św. Królowa Jadwiga

6)         Św. Brat Albert, patron pełniących uczynki miłosierdzia

7)         Św. 0. Rafał Kalinowski

8)         Św. Siostra Faustyna Kowalska

9)         św. Jan Paweł II

74.       Jakie są ostateczne stany człowieka?

Ostatecznymi stanami człowieka są: śmierć, sąd, piekło, czyściec, niebo. 

75.       Czym jest śmierć 

Śmierć jest przejściem w inny stan życia z Bogiem lub bez Boga. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć - to śmierć w łasce uświęcającej.

 

76.       Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

 Zaraz po śmierci sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał - sąd ostateczny nad całą ludzkością.

77.       Czym jest czyściec?

Czyściec jest stanem oczyszczania się człowieka po śmierci.

78.       Czym jest niebo?

Niebo jest stanem wiecznego szczęścia w zjednoczeniu z Bogiem.

79.       Co to jest piekło?

Piekło jest stanem wiecznego życia bez Boga.


Część II  Chrześcijańska moralność i modlitwa  Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania (Mt 19, 17)

 

80.       Wymień dziesięć Przykazań Bożych: 

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.         Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2.         Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie 

3.         Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4.         Czcij ojca swego i matkę swoją

5.         Nie zabijaj

6.         Nie cudzołóż

7.         Nie kradnij

8.         Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

9.         Nie pożądaj żony bliźniego swego

10.       Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

81.       Kto nadał ludziom dziesięć Przykazań Bożych?

Dziesięć Przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza, a Pan Jezus w Nowym Testamencie przykazania te potwierdził. Mojżesz był to wódz narodu żydowskiego i po-średnik między Bogiem a ludźmi swego narodu.

82.       Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe".

 83.       Kiedy człowiek popełnia grzech?

Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza Przykazania Boże lub kościelne.

84.       Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki.

 85.      Na czym polega grzech ciężki?

Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej oraz świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

86.       Na czym polega grzech lekki 

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza Przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

87.       Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech. 

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, sprowadza kary doczesne za życia, a po śmierci karę wieczną (piekło); grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz po-zbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary na ziemi lub w czyśćcu, przygłusza głos sumienia.

88.       Jakie są źródła grzechu?

Źródłami grzechu są: szatan, nasze złe skłonności po grzechu pierworodnym i złe otoczenie, czyli to, co się sprzeciwia Panu Bogu.

89.       Wymień siedem grzechów głównych:

1.         pycha

2.         chciwość

3.         nieczystość

4.         zazdrość

5.         nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

6.         gniew

7.         lenistwo

90.       Co to są grzechy cudze?

Popełniamy grzechy cudze, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

91.       Co to jest nałóg?

Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

92.       Co to jest cnota?

Cnota jest to skłonność do spełniania dobrych uczynków.

93.       Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Są to: wiara, nadzieja i miłość.

94.       Co to są cnoty obyczajowe?

Cnoty obyczajowe są to te cnoty, które odnoszą się do nas samych i do naszego współżycia z drugimi ludźmi (udoskonalają nasze obyczaje).

95.       Wymień cztery cnoty kardynalne (główne):

1.         roztropność

2.         sprawiedliwość

3.         wstrzemięźliwość

4.         męstwo

 96.       Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy:

1.         grzesznych upominać

2.         nieumiejętnych pouczać

3.         wątpiącym dobrze radzić

4.         strapionych pocieszać

5.         krzywdy cierpliwie znosić

6.         urazy chętnie darować

7.         modlić się za żywych i umarłych.

  97.       Wymień uczynki miłosierdzia  co do ciała:

1.         łaknących nakarmić

2.         pragnących napoić

3.         nagich przyodziać

4.         podróżnych w dom przyjąć

5.         więźniów pocieszać

6.         chorych nawiedzać

7.         umarłych grzebać.

98.       Co Bóg nakazuje w I przykazaniu?

1.         wierzyć Panu Bogu

2.         zaufać Panu Bogu

3.         miłować Pana Boga

4.         czcić Pana Boga.

99.       Co to znaczy wierzyć Panu Bogu?

Wierzyć Panu Bogu oznacza: uznawać za prawdę to, co Bóg objawił i czego naucza nas przez Kościół Święty. Wierzyć, to znaczy przyjąć Pana Boga całym swym sercem.

100.     Jaka powinna być nasza wiara?

Nasza wiara powinna być: powszechna, mocna, stała, żywa.

101.     Co to znaczy ufać Panu Bogu?

Ufać Panu Bogu to znaczy spodziewać się z całą pewnością, że Pan Bóg odpuści nam grzechy i da łaski potrzebne do zbawienia.

102.     Co to znaczy miłować Pana Boga?

Miłować Pana Boga to znaczy cenić Pana Boga ponad wszystko na świecie i chętnie spełniać Jego wolę. Najpewniejszą oznaką miłości Boga jest miłość bliźnich.

103.     Co to znaczy czcić Pana Boga?

Czcić Pana Boga to znaczy całym swoim postępowaniem, a szczególnie modlitwą okazywać, że Pan Bóg jest moim najwyższym Panem.

      104.     Co to jest modlitwa?  

          Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Panem Bogiem. Może ona być ustna, myślna,   indywidualna lub liturgiczna.

      105.     W jakim celu winniśmy się modlić?

       W tym celu winniśmy się modlić, aby Pana Boga uwielbiać, aby Mu dziękować, przepraszać Go i prosić. 

      106.     Jak trzeba się modlić?

      Modlić należy się pobożnie, pokornie, wytrwale, z ufnością i poddaniem się woli Bożej.

      107.     Co to jest Modlitwa Pańska i jak się dzieli?

Modlitwa Pańska - to modlitwa „Ojcze nasz", której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze odnoszą się do chwały Boga, a Cztery dalsze do naszych potrzeb.

108.     Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?

Jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo". Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła Świętego.

109.     Powiedz modlitwę „Anioł Pański". Na jaką pamiątkę odmawiamy tę modlitwę?

 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; Pan z Tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego:

Zdrowaś Maryjo... A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo... Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się:

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy za zwiastowaniem anielskim poznając wcielenie Chrystusa, Syna Twego - przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen - Anioł Pański odmawiamy na pamiątkę tej chwili, w której Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

            Wymień osiem Błogosławieństw Ewangelicznych

1.         Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest Królestwo niebieskie.

2.         Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

3.         Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

4.         Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5.         Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6.         Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglą¬dać będą.

7.         Błogosławieni pokój czyniący, albowiem nazwani będą synami Bożymi.

8.         Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla spra¬wiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie.

111.     Wymień tajemnice Różańca Świętego: 

Część I - Tajemnice radosne

1)         Zwiastowanie NMP

2)         Nawiedzenie św. Elżbiety

3)         Narodzenie Pana Jezusa

4)         Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

5)         Znalezienie Pana Jezusa w świątyni Część II - Tajemnice światła

Część II - Tajemnice światła

1)         Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

2)         Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej

3)         Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4)         Przemienienie na Górze Tabor

5)         Ustanowienie Eucharystii Część III - Tajemnice bolesne

Część III - Tajemnice bolesne

1)         Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

2)         Biczowanie

3)         Ukoronowanie cierniową koroną

4)         Niesienie krzyża

5)         Śmierć na krzyżu

Część IV - Tajemnice chwalebne

1)         Zmartwychwstanie Pana Jezusa

2)         Wniebowstąpienie

3)         Zesłanie Ducha Świętego

4)         Wniebowzięcie NMP

5)         Ukoronowanie Matki Bożej na Królowę nieba i ziemi.

112.     Co Pan Bóg nakazuje w II Przykazaniu?

W II Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: czcić i z szacunkiem wymawiać Imię Boże.

113.     Co Pan Bóg nakazuje w III Przykazaniu?

W III Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: święcić dzień święty przez udział we Mszy Świętej i spoczynek świąteczny.

114.     Co Pan Bóg nakazuje w IV Przykazaniu?

W IV Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: szanować, miłować i słuchać swoich rodziców, przełożonych i starszych.

115.     Co Pan Bóg nakazuje w V Przykazaniu?

W V Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dbać o życie i zdrowie duszy i ciała u siebie oraz u bliźnich.

116.     Co Pan Bóg nakazuje w VI i IX Przykazaniu?

W VI i IX Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: być czystym i wstydliwym w myślach, słowach i uczynkach.

117.     Co Pan Bóg nakazuje w VII i X Przykazaniu

W VII i X Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: dobrze używać swojej własności, a cudzej nie ruszać.

118.     Co Pan Bóg nakazuje w VIII Przykazaniu

W VIII Przykazaniu Pan Bóg nakazuje: miłować prawdę i szanować dobrą sławę bliźniego.

 Wymień pięć Przykazań Kościelnych

1)         W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

2)         Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

3)         Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

4)         Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od po-karmów mięsnych a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.

5)         Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

120.     Wymień obowiązujące święta kościelne:

Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, Wniebowstąpienie Pańskie, Boże Ciało, Niepokalane Poczęcie NMP, Wniebowzięcie NMP, ŚŚ. Piotra i Pawła, Wszystkich Świętych.

121.     W jakim celu Kościół Święty nakazuje post?

Abyśmy pokutowali za grzechy; abyśmy wyrabiali w sobie silną wolę.

122.     Jakie znasz rodzaje postów?

Co do jakości (od mięsa) i co do ilości (3 razy dziennie).


Część III Łaska Boska i Sakramenty Święte

    123.     Co to jest Łaska Boża?   

     Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

     124.     Kto nam wysłużył Łaskę Bożą?

    Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.     Otrzymujemy je tylko przez Niego.

      125.     Jakie są rodzaje Łaski Bożej?

     Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

      126.     Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi (jest to życie Boże w nas.

127.     Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie Św., a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

128.     Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pojednania i żal doskonały.

129.     Przez co pomnażamy w sobie łaskę uświęcającą?

Łaskę uświęcającą pomnażamy w sobie przez przyjmowanie sakramentów św. i spełnianie dobrych uczynków.

130.     Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

131.     Jak działa łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa oświeca nasz rozum, umacnia naszą wolę w dobrym.

132.     Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

133.     Wymień siedem Sakramentów Świętych:

1)         Chrzest

2)         Bierzmowanie

3)         Najświętszy Sakrament

4)         Pokuta

5)         Namaszczenie Chorych

6)         Kapłaństwo

7)         Małżeństwo

134.     Jak dzielimy Sakramenty Święte?

Sakramenty Święte dzielimy:

1)         na sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia

2)         na sakramenty uzdrowienia

3)         na sakramenty w służbie komunii

135.     Które Sakramenty są sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia?

Są to:

1)         Chrzest

2)         Bierzmowanie

3)         Eucharystia

136.     Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, wtajemnicza w życie Boże, włącza w Kościół, czyli czyni członkami Kościoła - (pierwszy - bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych Sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się do walki z grzechem i pogłębiania wiary).

137.     Jakie znasz rodzaje Chrztu Świętego?

Chrzest może być

a)         Z wody

b)         Chrzest krwi

c)         Chrzest pragnienia

138.     Kto może udzielić Chrztu Świętego?

Chrztu Świętego może udzielić kapłan lub diakon, zaś Chrztu Świętego z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.

W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

1)         obudzić intencję, że chcę ochrzcić

2)         polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajną

3)         wypowiedzieć równocześnie słowa: „NN" - ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

140.     Co to jest Bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

141.     Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania?

Innymi nazwami są:

a)         sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym chrześcijaninem;

b)         sakramentem Ducha Świętego, bo on w tym sakramencie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami.

142.     Co oznacza słowo „bierzmowanie"?

Słowo „bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo". Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

143.     Ile razy można przyjąć Sakrament Bierzmowania?

Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska" na duszy znamię świadka Chrystusowego.

144.     Jaki jest związek między Chrztem a Bierzmowaniem?

Przez Chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata); przez sakrament Bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w posłannictwo Koścła (pracę dla Kościoła); otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.

Jakich łask udziela Bierzmowanie?

1)         pomnaża łaskę uświęcającą

2)         wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego

3)         daje 7 darów Ducha Świętego

4)         daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

146.     Wymień siedem Darów Ducha Świętego:

1)         Mądrość

2)         Rozum

3)         Rada

4)         Męstwo

5)         Umiejętność

6)         Pobożność

7)         Bojaźń Boża

147.     Co to znaczy bronić swojej wiary?

Bronić swojej wiary tzn.:

a)         umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty

b)         być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć

c)         nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

148.     Co znaczy żyć według wiary? Żyć według wiary tzn.:

a)         zachować na co dzień wszystkie przykazania

b)         spełniać odpowiedzialnie swoje obowiązki

c)         żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę Świętą, pilną naukę religii, częstą spo-wiedź i Komunię Świętą

d)         wprowadzać w życie Przykazania miłości Boga i bliźniego.

149.     Przez co mamy pogłębiać wiarę?

a)         przez modlitwę i czynny udział we Mszy Świętej.

b)         częstą Spowiedź i Komunię Świętą

c)         systematyczną katechizacj 

d)         przez czytanie Pisma Świętego i książek religijnych

e)         przez życie na co dzień wiarą.

150.     Przez co człowiek może utracić wiarę?

Człowiek może utracić wiarę przez:

a)         zaniedbywanie wiedzy religijnej (np. katechizacji)

b)         opuszczanie modlitwy, Mszy Świętej

c)         lekceważenie Przykazań Bożych.

151.     Jak należy się przygotować do Sakramentu Bierzmowania?

1)         modlić się o Dary Ducha Świętego

2)         poznawać najważniejsze prawdy wiary

3)         wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość

4)         wybrać sobie patrona

5)         poprosić świadka do Bierzmowania

6)         oczyścić duszę z grzechów

152.     Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?

Sakramentu Bierzmowania udziela Ks. biskup, a w nagłych, nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.

153.     Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu Bierzmowania?

a)         włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznacza zstąpienie Ducha Świętego

b)         namaszczenie na czole Krzyżmem Świętym i słowa: „przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

154.     Co to jest Krzyżmo Święte?

Krzyżmo Święte jest to zmieszana oliwa i balsam, poświęcone w Wielki Czwartek przez Ks. Biskupa w Katedrze (oli-wa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).

155.     Obrzędy Sakramentu Bierzmowania:

1)

a)         Biskup odmawia krótką modlitwę

b)         Liturgia Słowa - homilia, czyli przemówienie Biskupa do bierzmowanych.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Włożenie rąk; Bi-skup odmawia nad bierzmowanym modlitwy.

Namaszczenie Krzyżmem Świętym

Biskup Krzyżmem Świętym kreśli znak krzyża na czole bierzmowanego i mówi: „N... przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup dodaje: Pokój z tobą. Bierzmowany odpowiada: I z Duchem twoim.

3)

Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem Świętym: Modlitwa Powszechna Ojcze Nasz... Błogosławieństwo

156.     Jak należy zachowywać się w czasie udzielania Bierzmowania?

1)         gdy Ks. Biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło -w ręce trzymać kartkę do Bierzmowania.

2)         świadek Bierzmowania (dla dziewcząt - niewiasta, dla chłopców - mężczyzna) ma w chwili Bierzmowania trzy-mać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego

3)         po namaszczeniu odpowiedzieć: Amen oraz i z Duchem twoim

4)         pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy Biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.

    157.     Co to jest Najświętszy Sakrament (Eucharystia)? 

      Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

    15S. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy  Sakrament?

     Najświętszy Sakrament Eucharystii ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest  bowiem Ciało moje - to jest bo-wiem kielich Krwi mojej".

    159.     W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

 Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament, aby:

 a)         za nas się ofiarować we Mszy Świętej

 b)         w Komunii Świętej być naszym pokarmem duchowym

 c)         aby stale przebywać wśród nas.

 160.     Komu Pan Jezus dał władzę przemiany chleba i wina w Ciało i Krew swoją?

Słowami: „To czyńcie na moją pamiątkę - dał Pan Jezus władzę przemieniania chleba i wina w Ciało i Krew swoją Apostołom, a przez nich biskupom i kapłanom.

161.     Co to jest Msza Święta 

Msza Święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Je-zus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa).

162.     Z jakich części składa się Msza Święta?

Msza Święta składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Ofiary. Liturgia Ofiary obejmuje:

a)         przygotowanie darów ofiarnych

b)         dokonanie ofiary (przeistoczenie)

c)         ucztę ofiarną (Komunię Świętą)

d)         dziękczynienie

163.     Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy Świętej?

Wtedy, gdy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy Świętej, modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy w czasie Mszy Świętej przyjmujemy Komunię Świętą.

164.     Co to jest Komunia Święta?

Komunia Święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

165.     Pod jakimi warunkami możemy często przyjmować Komunię Świętą?

Komunię Świętą możemy często przyjmować, gdy:

a)         rnamy łaskę uświęcającą

b)         czystą intencję (chcę zjednoczenia z Panem Jezusem)

c)         zachowany jest post eucharystyczny 1 godzinę.

166.     Jakie są skutki dobrze przyjętej Komunii Świętej?

a)         pomnaża łaskę uświęcającą

b)         gładzi grzechy lekkie

c)         pomaga walczyć z grzechem i jest zadatkiem zmartwychwstania.

167.     Co należy uczynić po Komunii Świętej

Należy powitać Pana Jezusa, podziękować Mu za ten Dar, oddać Mu serce i przedstawić swoje prośby.

168.     Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?

Raz w życiu można przyjąć Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

169.     Co jest celem Sakramentów uzdrowienia?

Sakramenty uzdrowienia wzmacniają człowieka duchowo i fizycznie.

170.     Które z Sakramentów nazywamy sakramentami uzdrowienia?

Są to dwa Sakramenty: Sakrament Pokuty i pojednania oraz Sakrament namaszczenia chorych.

 171.     Co to jest Sakrament Pokuty

Sakrament Pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy po chrzcie św. popełnione i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 172.     Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament Pokuty?
 Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane".

173.     Komu przekazał Pan Jezus władzę odpuszczania grze-chów?

Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apo-stołom, biskupom i kapłanom.

174.     Pięć warunków Sakramentu Pokuty:

1)         Rachunek sumienia

2)         Żal za grzechy

3)         Mocne postanowienie poprawy

4)         Spowiedź

5)         Zadośćuczynienie

175.     Co to jest Rachunek sumienia? 

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi

176.     Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to boleść duszy za obrazę dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

177.     Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

178.     Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

179.     Co to jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana.

180.     Kiedy żal za grzechy jest doskonały, a kiedy mniej doskonały?

Doskonały żal za grzechy jest wtedy, gdy żałujemy z miłości do Boga. On gładzi grzechy, gdy człowiek pragnie spowiedzi, a nie ma do niej okazji. Żal mniej doskonały płynie z obawy przed karą Bożą.

181.     Co to jest odpust?

Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

182.     Co to jest Namaszczenie Chorych?  

Namaszczenie Chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia

183.     Kiedy należy przyjmować sakrament Namaszczenia Chorych?

Namaszczenie Chorych należy przyjmować w każdej po-ważnej chorobie (nie można przyjęcia tego sakramentu odkładać na ostatnie chwile życia

184.     Co to są skramenty w służbie komunii?

Są to te sakramenty, które poprzez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego oraz buowaniu własnej wspólnoty (np. rodzinnej).

185.     Jakie sakramenty służą komunii?

Jest to Sakrament Święceń (Kapłaństwo) oraz Sakrament Małżeństwa.

186.     Co to jest Sakrament święceń?

Jest to Sakrament, który daje władze głoszenia Słowa Boże-go, składania ofiary Mszy Świętej i udzielania Sakramentów Świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

187.     Co rozumiemy przez powszechne kapłaństwo wiernych?

Powszechne kapłaństwo wiernych polega na tym, że każdy wierny na mocy sakramentu Chrztu uczestniczy w pewnym stopniu w mesjańskim posłannictwie Jezusa Chrystusa (fun-kcja: prorocza, kapłańska i królewska.

188.     Co to jest Sakrament Małżeństwa?

Sakrament Małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

189.     Jakie są najważniejsze cechy małżeństwa chrześcijańskiego?

Jest ono jedno, to znaczy jeden mężczyzna z jedną niewiastą i nierozerwalne - to znaczy: aż do śmierci.

190.     Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to rzeczy poświęcone oraz poświęcenia i błogosławieństwa, które ustanowił Kościół Święty dla dobra duszy i ciała.

Część IV    Główne wiadomości z życia Kościoła

191.     Co to jest Sobór Powszechny  

Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem Papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

192.     Kiedy był ostatni Sobór Powszechny i jaki był jego cel?

Ostatni Sobór Powszechny odbył się w latach 1962-1965, był to Sobór Watykański II, a 21-szy w historii Kościoła. Uczestniczyło w nim ok. 2500 biskupów. Rozpoczął go Papież Jan XXIII, a zakończył - Paweł VI. Celem Soboru była odnowa Kościoła.

193.     Wymień najważniejsze dokumenty ostatniego Soboru:

Konstytucja o Liturgii Świętej, Konstytucja o Kościele, Konstytucja o Objawieniu Bożym, Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym.

194.     W czym szczególnie widać odnowę Kościoła?

a)         w odnowie liturgii, która stała się bardziej zrozumiała,

b)         w dążeniu do zjednoczenia chrześcijan na całym świecie,

c)         w powołaniu ludzi świeckich do czynnego apostolstwa.

195.     Co to jest Synod diecezjalny

  Synod diecezjalny jest zebraniem przedstawicieli duchowieństwa i świeckich katolików całej diecezji pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego w celu omówienia ważnych spraw diecezji. 

196.     Kto jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem i kiedy?

Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła, jako pierwszy Polak został wybrany Papieżem dnia 16 października 1978 roku. Obrał imię Jan Paweł II.