Jana 5:28-29

Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą jego głos;

I wyjdą ci, którzy dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.

Nadchodzi dzień, kiedy każdy z nas, bez względu na to czy jest chrześcijaninem, czy nie, dowie się dokładnie co się znajduje za kurtyną czasu. Biblia niektórym obiecuje Życie Wieczne, a innym obiecuje potępienie. Wszyscy ludzie w całej historii na pewno zadawali sobie pytanie: „Co się ze mną stanie, gdy umrę?”

Dawno, zanim powstała Biblia, którą byśmy mogli czytać, prorok Hiob obserwował przyrodę. Mówił o nadziei drzewa, jak ono może zostać ścięte i umrzeć, lecz gdy poczuje wodę, wraca do życia, puszczając świeże pąki. Hiob wiedział, że człowiek, podobnie jak to drzewo, powstanie ponownie do życia:

Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.

Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.

Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu. (Hioba 14:14-16)

Może Hiob nie miał Biblii, którą by mógł czytać, jednak wiedział, że pewnego dnia Bóg podniesie go z grobu, kiedy nadejdzie Odkupiciel rodzaju ludzkiego.

Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?

Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni.

Potem me szczątki skórą odzieje, i w moim ciele zobaczę Boga. (Hioba 19:23-26)

Prorok Hiob mówił o Panu Jezusie i o zmartwychwstaniu Jego ludu. Przez objawienie wiedział, że chociaż nasze ciała mogą całkowicie zaniknąć, Jezus je przywróci i zobaczymy Jego Przyjście na własne oczy. Cały Boży lud pragnie ujrzeć ten wspaniały dzień.

Jednakże, tak samo pewne jest istnienie Boga, jak i diabła; i tak samo pewne jest istnienie Nieba, jak piekła. Stawka jest wyższa niż możemy to sobie wyobrazić. Apostoł Paweł powiedział, że: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. (I Kor. 2:9)

Nasze umysły nie są w stanie ogarnąć tego, jakie Niebo będzie wspaniałe, tak samo nie mogą pojąć grozy piekła. Jezus powiedział, że piekło jest tak straszne, że lepiej by było odciąć sobie jakąś część ciała niż zaryzykować trafienie do tego strasznego miejsca.

A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony. (Marka 9:43)

Więc kto pójdzie do Nieba? A kto pójdzie do piekła? To bardzo smutne, lecz Jezus powiedział, że większość ludzi nie przyjmie nagrody, którą On pragnie im dać: Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. (Mat. 7:13-14)

Jezus powiedział także: Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (Mat. 7:21-23)

Samo to, że ktoś uważa się za chrześcijanina, jeszcze nie znaczy, że ta osoba jest zbawiona. W naszych umysłach pojawia się oczywiste pytanie: Jak otrzymać Życie Wieczne? Jezus nam dał bardzo prostą odpowiedź: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. (Jan. 5:24)

Niestety, w dzisiejszym świecie ludzie są tak zajęci, że bardzo niewielu znajduje czas na słuchanie Bożego Słowa. A jeszcze mniej jest takich, którzy wierzą w Słowo, które słyszą.

Kościoły nam mówią, że jak będziemy dobrymi ludźmi, jak będziemy myśleć pozytywnie, nie będziemy kłamać, oszukiwać, czy kraść, to pójdziemy do Nieba. Nie wiedzą, że piekło będzie pełne ludzi, którzy wiedli z pozoru dobre życie. Rzeczywistość jest taka, że nie pójdziemy do Nieba z powodu naszych dobrych uczynków czy dlatego, że jesteśmy członkami jakiegoś kościoła. Jest tylko jedna droga do Życia Wiecznego, prowadzi przez Jezusa Chrystusa. On nam powiedział, że mamy WIERZYĆ Jego Słowu, którym jest Biblia. W jaki inny sposób moglibyśmy być zbawieni?

Kiedy dla Ciebie nadejdzie dzień sądu – usłyszysz: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata,” (Mat. 25:34) czy usłyszysz: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom”? (Mat. 25:41)

Już samo przeczytanie tych słów stawia Cię przed wyborem – Czy decydujesz się wierzyć Bożemu Słowu?

Gdzie spędzisz wieczność?

Adnotacje Hioba 14:12-16

Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze swojego snu.

Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, a potem wspomniał na mnie!

Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.

Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.

Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu.

Hioba 19:23-26

Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?

Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni.

Potem me szczątki skórą odzieje, i w moim ciele zobaczę Boga.

Mateusza 7:21-23

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Mateusza 22:14

Albowiem wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych.

Jana 3:16-17

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jana 5:24

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota.

I Koryntian 2:9

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

I Tesaloniczan 4:13-18

A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.

Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

zròdło: opoka.org