Rodzicom i dzieciom życzymy dobrego i owocnego przygotowania do tego wielkiego wydarzenia, które pozwoli dzieciom w pełni uczestniczyć we Mszy św.

 OPŁATEK NA TORT Komunia Święta / Pierwsza Komunia - 7922776639 - oficjalne  archiwum AllegroKatechizm - pytania

O PANU BOGU

1.   Kto to jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest to Duch najdoskonalszy, Stworzyciel nieba i ziemi i Ojciec nasz najlepszy.

2.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Duchem?

-  Pana Boga nazywamy Duchem, bo nie ma ciała.

3.  Jak nazywamy Boga w trzech Osobach?

-  Boga w trzech Osobach nazywamy Trójcą Przenajświętszą.

4.  Czy Pan Bóg zawsze był i zawsze będzie?

-  Pan Bóg był zawsze, jest i będzie zawsze, i dlatego Pana Boga nazywamy wiecznym.

5.  Gdzie jest Pan Bóg?

-  Pan Bóg jest w niebie, na ziemi i na każdym miejscu.

6.  Dlaczego Pana Boga nazywamy wszechwiedzącym?

-  Bo Pan Bóg wszystko wie i zna nawet nasze myśli i chęci.

7.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

-  Pana Boga nazywamy Stworzycielem, bo uczynił wszystkie rzeczy z niczego.

8.  Dlaczego Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym?

-  Pana Boga nazywamy Ojcem najlepszym, bo kocha wszystkich ludzi jako swoje dzieci i troszczy się o wszystkie stworzenia swoje.

9.  Dlaczego Pana Boga nazywamy sprawiedliwym?

-   Bo Pan Bóg za dobre nagradza, a za złe karze.
10. Dlaczego Pana Boga nazywamy miłosiernym?

-   Bo Pan Bóg chętnie przebacza, gdy żałujemy za grzechy.

O ANIOŁACH

11.  Kto to są Aniołowie?

-  Aniołowie są to duchy, które mają rozum i wolną wolę, lecz nie mają ciała.

12.  Na co Pan Bóg stworzył Aniołów?

-  Pan Bóg stworzył Aniołów, aby Pana Boga chwalili, ludziom do zbawienia pomagali i cieszyli się szczęściem w niebie.

13.  Jak nazywamy Aniołów, którzy nam pomagają?

-  Aniołów, którzy nam pomagają, nazywamy Aniołami Stróżami.

14.  Czy wszyscy Aniołowie zostali posłuszni Panu Bogu?

-  Niektórzy Aniołowie zbuntowali się i nie chcieli służyć Panu Bogu.

15.  Jak Pan Bóg ukarał zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów strącił Pan Bóg do piekła, gdzie nie mogą oglądać Go i cierpią wieczne męki.

16.  Jak nazywamy zbuntowanych Aniołów?

-  Zbuntowanych Aniołów nazywamy szatanami, złymi duchami, albo diabłami.

17.  Co czynią złe duchy?

-  Złe duchy kuszą ludzi, aby nie słuchali Pana Boga.

O CZŁOWIEKU

18.  Skąd się wziął człowiek?

-  Człowieka stworzył Pan Bóg.

19.  Kto to jest człowiek?

-  Człowiek jest to stworzenie Boże, które posiada ciało i duszę nieśmiertelną.

20.   Do kogo jest podobna dusza ludzka?

-  Dusza ludzka podobna jest do Pana Boga, bo jest duchem, ma rozum i wolną wolę i nigdy nie umiera.

21.   Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

-  Pan Bóg stworzył człowieka, aby człowiek Pana Boga kochał, pełnił Jego wolę, a po śmierci był z Nim w niebie.

22.   Dlaczego pierwsi ludzie byli szczęśliwi?

-  Pierwsi ludzie byli bardzo szczęśliwi,  bo byli miłymi dziećmi Bożymi, pracowali lekko i przyjemnie, nie chorowali i mieli nie umierać.

23.   Z czego najbardziej cieszyli się pierwsi ludzie?

-  Cieszyli się najbardziej z tego, że w duszy mieli łaskę uświę­cającą.

24.   Co sprawia w duszy łaska uświęcająca?

-  Łaska uświęcająca czyni duszę piękną i miłą Bogu, łączy nas z Panem Jezusem i daje prawo do nieba.

O GRZECHU PIERWORODNYM

25.   Czego wymagał Pan Bóg od pierwszych ludzi?

-  Pan Bóg wymagał, aby pierwsi ludzie kochali Go i byli Mu posłuszni.

26.   Czy pierwsi ludzie byli posłuszni Panu Bogu?

-  Pierwsi ludzie nie byli posłuszni Panu Bogu. Diabeł namówił ich do nieposłuszeństwa.

27.   Jak się nazywa nieposłuszeństwo pierwszych ludzi?

-  Nieposłuszeństwo pierwszych ludzi nazywamy grzechem pierwo­rodnym.

28.   Jak Pan Bóg ukarał pierwszych ludzi za ich grzech?

-  Pan Bóg pozbawił ich łaski uświęcającej, prawa do nieba i przestali być dziećmi Bożymi; Pan Bóg zapowiedział, że za karę będą musieli ciężko pracować, chorować i umierać, i usunął ich z raju.

29.   Czy te kary dotknęły tylko pierwszych ludzi?

-  Kary te spadły na wszystkich ludzi, czyli wszyscy ludzie rodzą się z grzechem pierworodnym.

30.   Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

-  Od grzechu pierworodnego była wolna tylko Najświętsza Panna, dlatego nazywamy Ją Niepokalanie Poczętą.

O RZECZACH OSTATECZNYCH

31.  Co to jest śmierć?

-  Śmierć jest to rozłączenie się duszy i ciała.

32.  Co się dzieje z duszą po śmierci człowieka?

-   Po śmierci człowieka dusza staje na sąd Boży.
33. Dokąd idzie dusza po sądzie?

-  Po sądzie Bożym czeka duszę nagroda w niebie, albo oczyszczenie w czyśćcu, albo wieczna kara w piekle.

34. Jaka jest nagroda w niebie?

-  Dusze w niebie są szczęśliwe, bo oglądają Pana Boga, są ra­zem z Panem Jezusem,  Najświętszą  Maryją Panną,  Świętymi i Aniołami.

35. Jaką karę ponoszą potępieni w piekle?

-  Potępieni w piekle nie oglądają Pana Boga i cierpią wieczne męki.
36. Co się dzieje z duszą w czyśćcu?

-  Dusza w czyśćcu przez jakiś czas cierpi dotkliwe męki, a potem idzie do nieba.

37. Kiedy i ciało otrzyma nagrodę, albo karę wieczną?

-  Na końcu świata wszyscy ludzie zmartwychwstaną na Sąd Osta­teczny. Wtedy również ciało człowieka otrzyma nagrodę albo karę wieczną.

O PRZYKAZANIACH BOŻYCH

38.  Co Pan Bóg uczynił, aby ludzie wiedzieli, jak mają postępować?

-  Pan Bóg dał ludziom przykazania. Jest ich dziesięć.

39.  Jakie jest pierwsze przykazanie Boże?

-  Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.

40.  Kiedy zachowujemy pierwsze przykazanie Boże?

-  Pierwsze przykazanie Boże zachowujemy, gdy:1.  wierzymy w Pana Boga i we wszystko, co Pan Bóg objawił, 2.  modlimy się często ? rozmawiamy z Panem Bogiem, 3.  oddajemy Mu cześć.

41.  Jakie jest drugie przykazanie Boże?

-  Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.

42.   Kiedy zachowujemy drugie przykazanie Boże?

-  Drugie przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy Imię Boże i imiona Świętych, 2. szanujemy miejsca i rzeczy poświęcone, 3. szanujemy osoby poświęcone Panu Bogu, 4. poważnie zacho­wujemy się w kościele.

43.  Jakie jest trzecie przykazanie Boże?

-  Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

44.   Kiedy zachowujemy trzecie przykazanie Boże?

Trzecie przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. przeznaczamy niedziele i święta na oddanie czci Bogu,

2. na uczestniczenie we Mszy świętej, 3. na odpoczynek i pełnienie dobrych uczynków.

45.  Jakie jest czwarte przykazanie Boże?

-  Czcij ojca swego i matkę swoją.

46.   Kiedy zachowujemy czwarte przykazanie Boże?

-  Czwarte przykazanie Boże zachowujemy, gdy: 1. szanujemy, ko­chamy i słuchamy swoich  rodziców, 2. szanujemy opiekunów i przełożonych,wychowawców  3. kochamy i modlimy się za swoją Ojczyznę.

47.  Jakie jest piąte przykazanie Boże?

-  Nie zabijaj.

48.   Kiedy zachowujemy piąte przykazanie Boże?

-  Piąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:  1. szanujemy życie i zdrowie własne,  2. szanujemy życie i zdrowie innych ludzi, 3. opiekujemy się zwierzętami i ptakami.

49.  Jakie jest szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Szóste przykazanie: Nie cudzołóż, -Dziewiąte przykazanie: Nie pożądaj żony bliźniego swego.

50.   Kiedy zachowujemy szóste i dziewiąte przykazanie Boże?

-  Przykazanie szóste i dziewiąte zachowujemy, gdy: l. zachowujemy się skromnie i wstydliwie, 2. mamy czyste myśli i słowa, 3. unikamy okazji do powstawania nieczystych myśli i bezwstydnego zacho­wania się.

51.   Jakie jest siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme przykazanie: Nie kradnij. Dziesiąte przykazanie: Nie pożą­daj żadnej rzeczy, która jego jest (bliźniego swego).

52.   Kiedy zachowujemy siódme i dziesiąte przykazanie Boże?

-  Siódme i dziesiąte przykazanie Boże zachowujemy, gdy:  1. nie bierzemy cudzych rzeczy bez pozwolenia właściciela, 2. szanujemy cudze i własne rzeczy, 3. szanujemy rzeczy społeczne, 4. oddajemy rzeczy znalezione lub pożyczone, 5. szanujemy pracę ludzi.

53.  Jakie  jest ósme przykazanie Boże?

-  Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

54.  Kiedy zachowujemy ósme przykazanie Boże?

-  Ósme przykazanie zachowujemy, gdy: l. mówimy prawdę, 2. mówimy dobrze o innych ludziach,  3. nie pozwalamy innym mówić źle o bliźnich.

55.  Jakie są najważniejsze przykazania Boże?

-  Najważniejszymi przykazaniami Bożymi są przykazania miłości, 1.  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, 2.  a bliźniego swego jak siebie samego.

O PRZYKAZANIACH KOŚCIELNYCH

56.  Jakie są jeszcze przykazania, które każdy katolik zachowywać powinien?

-  Przykazania kościelne.

57.  Kto Kościołowi dał władzę ustanawiania przykazań?

-  Sam Pan Jezus.

58.  Ile jest przykazań kościelnych?

-  Przykazań kościelnych jest pięć:

1.  W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych,

2.  Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty,

3.  Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą,

4.  Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach,

5.  Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

(   WYKŁADNIA DLA IV PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyrażenia tej pokutnej formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i okresy pokuty. W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie praktykować czyny pokutne, służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i sprzyja wolności serca.

Czynami pokutnymi są: modlitwa, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post.

Czasem pokuty w Kościele są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu.

Wstrzemięźliwość obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, we wszystkie piątki i Środę Popielcową.

Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.

Powstrzymywanie się od zabaw obowiązuje we wszystkie piątki i w czasie Wielkiego Postu. )

O GRZECHU

 59.  Co to jest grzech?

-  Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. 

60.  Czy wszystkie grzechy są jednakowe?

 -  Nie wszystkie grzechy są jednakowe; jedne są ciężkie, czyli śmier­telne, inne są lekkie, czyli powszednie.

 61.  Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

 -  Gdy świadomie i dobrowolnie nie zachowuje przykazań w ważnej rzeczy.

 62.  Jakie są skutki grzechu śmiertelnego?

 -  Przez grzech śmiertelny człowiek obraża Pana Boga, zrywa z Nim przyjaźń, krzywdzi braci, pozbawia się łaski uświęcającej i prawa do nieba, zasługuje na kary tu na ziemi i potępienie wieczne.

O PANU JEZUSIE

 63.  Kim jest Jezus Chrystus?

 -  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 64.  W jaki sposób zbawił nas Pan Jezus?

 -  Pan Jezus zbawił nas przez mękę i śmierć swoją na krzyżu.

 65.  Kto jest Ojcem Pana Jezusa?

 -  Ojcem Pana Jezusa jest Bóg Ojciec.

 66.  Kto jest Matką Pana Jezusa?

 -  Matką Pana Jezusa jest Najświętsza Maryja Panna.

 67.  Kim był święty Józef?

 -  Święty Józef był opiekunem Pana Jezusa.

 68.  Dlaczego Matka Boża nazywa się Najświętsza?

 -  Matka Boża nazywa się Najświętsza, bo nie miała żadnego grzechu i była pełna łaski Bożej.

 69.  Dlaczego Matkę Bożą nazywamy Niepokalanie Poczętą?

 -  Matka Boża nazywa się Niepokalanie Poczęta, bo wolna była od grzechu pierworodnego.

O ŁASCE BOŻEJ

70.  Czego potrzebuje człowiek, aby mógł osiągnąć niebo?

 -  Człowiek, aby mógł osiągnąć niebo, potrzebuje pomocy łaski Bożej.

 71.   Kto wysłużył nam łaskę Bożą?

-  Łaskę Bożą wysłużył nam Zbawiciel świata, Jezus Chrystus.

72.   Jakie są rodzaje łaski Bożej?

-  Łaska Boża jest uświęcająca i uczynkowa.

73.   Co to jest łaska uświęcająca?

 -  Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nad­ przyrodzone, czyni nas dziećmi Bożymi i daje prawo do nieba.

 74.   Kiedy po raz pierwszy otrzymujemy łaskę uświęcającą?

-  Po   raz  pierwszy   otrzymujemy  łaskę  uświęcającą   na   Chrzcie świętym.

75.   Kiedy traci człowiek łaskę uświęcającą?

-  Łaskę uświęcającą traci człowiek, gdy popełni grzech ciężki.

 76.   Przez co możemy odzyskać utraconą łaskę uświęcającą?

 -  Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez Sakrament Pokuty.

 77.   Co to jest łaska uczynkowa?

 -  Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 78.   Co to jest Sakrament?

 -  Sakrament jesto to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam życie Boże.

 79.   Co sprawiają Sakramenty święte w nas?

 -  Przez Sakramenty święte Pan Jezus łączy się z nami, udziela nam życia Bożego i daje swoje łaski.

 80.   Ile jest Sakramentów świętych?

 -  Sakramentów świętych jest siedem: l - Chrzest, 2 - Bierzmowanie, 3 - Eucharystia czyli Najświętszy Sakrament, 4 - Pokuta, 5 - Namaszczenie Chorych, 6 - Kapłaństwo, 7 - Małżeństwo.

 81.   Które Sakramenty tylko raz w życiu można przyjmować?

 -  Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo.

O SAKRAMENCIE POKUTY

82.  Co to jest Pokuta?

-  Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Jezusa odpuszcza nam grzechy.

83.  Jakie warunki trzeba wypełnić, aby przyjąć Sakrament Pokuty godnie i z pożytkiem dla duszy?

-  Żeby Pan Jezus odpuścił nam grzechy w Sakramencie Pokuty, trzeba: l. zrobić rachunek sumienia, 2. żałować za grzechy, 3. mocno postanowić poprawę, 4. szczerze się wyspowiadać, 5. zadośćuczynić
(wynagrodzić) Panu Bogu i ludziom.

84.   Co to jest rachunek sumienia?

-  Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie swoich grzechów.

85.   Co to jest żal za grzechy?

-  Żal za grzechy jest to smutek z powodu popełnionych grzechów. Trzeba żałować za grzechy, bośmy przez grzechy obrazili Pana Boga.

86.   Co trzeba uczynić po obudzeniu żalu za grzechy?

-  Po przeproszeniu Pana Boga za grzechy trzeba mocno postanowić więcej nie grzeszyć i unikać okazji do grzechu.

87.  Co to jest spowiedź?

-  Spowiedź jest to wyznanie wszystkich swoich grzechów przed ka­płanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

88.  Jaka powinna być spowiedź?

-  Spowiedź powinna być szczera i całkowita, to znaczy, że na spowiedzi trzeba wyznać wszystkie swoje grzechy.

89.  Co się dzieje w duszy przez spowiedź dobrze odbytą?

W spowiedzi dobrze odbytej Pan Jezus odpuszcza grzechy i karę wieczną, przywraca łaskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe do zachowania przykazań.

90.  Co to jest zadośćuczynienie?

-  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest to wypełnienie wy­znaczonej przez kapłana pokuty oraz wynagrodzenie krzywd wy­rządzonych ludziom.

O SAKRAMENCIE EUCHARYSTII

91.  Co to jest Sakrament Eucharystii czyli Najświętszy Sakrament?

-  Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

92.  Kto jest w Najświętszym Sakramencie?

-  W Najświętszym Sakramencie jest Pan Jezus żywy jako  Bóg i Człowiek.

93.  Jakie Sakramenty święte ustanowił Pan Jezus na Ostatniej Wie­czerzy?

-  Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament czyli Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

94.   Co czyni Pan Jezus w ofierze Mszy świętej?

-  We Mszy świętej Pan Jezus ofiaruje się za nas i z nami Ojcu Niebieskiemu i karmi nas swoim Ciałem.

95.   Co to jest Msza święta?

-  Msza święta jest powtórzeniem w sposób niekrwawy Ofiary Pana Jezusa na krzyżu.

96.   Co to jest Komunia święta?

-  Przyjmowanie Najświętszego Sakramentu, czyli pożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina, nazywamy Komunią świętą. We Mszy świętej kapłan i wierni przyjmują Komunię świętą.

97.  Co sprawia w nas Komunia święta?

-  Komunia święta jednoczy nas z Panem Jezusem i z ludźmi w jedną rodzinę dzieci Bożych, wzmacnia miłość, pomnaża laskę uświęcającą i daje łaski uczynkowe.

98.  Kto może przyjmować Komunię świętą?

-  Każdy, kto chce zjednoczyć się z Panem Jezusem i nie ma na duszy grzechu śmiertelnego.

O KOŚCIELE ŚWIĘTYM

99.   Skąd wiemy o tym wszystkim, czego uczymy się o Panu Bogu?

-  Sam Pan Bóg objawił to ludziom.

100  Komu polecił Pan Jezus nauczać tego, co Pan Bóg objawił ludziom?

-  Pan Jezus polecił Apostołom i ich następcom nauczać ludzi tego, co Pan Bóg objawił.

101.   Którego Apostoła wybrał Pan Jezus jako swego zastępcę?

-  Pan Jezus wybrał świętego Piotra jako swego zastępcę.

102.   Kto jest następcą świętego Piotra?

-  Następcą świętego Piotra jest biskup rzymski, czyli Papież, Ojciec Święty.

103.   Kto jest następcą Apostołów?

-  Następcami Apostołów są biskupi?

104.   Kto pomaga biskupom w nauczaniu tego, co Pan Bóg objawił?

-  W nauczaniu tego, co Pan Jezus objawił, pomagają biskupom kapłani, czyli księża.

105.   Kto stanowi Kościół święty?

-  Kościół święty stanowią: Papież, biskupi, kapłani i wierni. Wszyscy ludzie odkupieni przez Chrystusa stanowią Lud Boży.

106.   Jakie są główne obowiązki katolika?

-  Główne obowiązki katolika są: 1.  wierzyć w to wszystko, co Pan Bóg objawił, a Kościół naucza,

2.  wypełniać przykazania Boże i kościelne, 3.  przyjmować Sakramenty święte, 4.  modlić się i pełnić dobre uczynki.