Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen.


  Pozdrowienie Anielskie

 Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
 

  Skład Apostolski

 Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał: wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Główne prawdy wiary
 
1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędziom sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Bożą jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Trzy cnoty Boskie                        
 1. Wiara.
 2. Nadzieja.
 3. Miłość.
  
Akty

  
Akty wiary
 Wierzę w Ciebie, Boże żywy, W Trójcy jedyny, prawdziwy. Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.
  
Akty nadziei

 Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, Łaskę i wieczne zbawienie.
  
  Akty miłości
 Boże, choć Cię nie pojmuje, Jednak nad wszystko miłuje. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty Dobro nieskończone.
 
  Akty żalu
 Ach, żałuje za me złości, Jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości mnie grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
  

  Dziesięć przykazań Bożych
 
Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego,
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

.
  Dwa przykazania miłości
 
1. Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca swego, ze wszystkiej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich.
 2. A bliźniego swego jak siebie samego.
  
Pięć przykazań kościelnych

 
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć komunię świętą.
 4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
  

 Siedem Sakramentów świętych
 
1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

 Siedem grzechów głównych

 1. Pycha
 2. Chciwość
 3. Nieczystość
 4. Zazdrość
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
 6. Gniew
 7. Lenistwo  
 
Pięć warunków Sakramentu Pokuty

 
1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź szczera.
 5. Zadośćuczynienie.

Ofiarowanie pacierza
 

 
Ofiaruje Ci Panie Boże, ten pacierz, na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy swojej, a proszę Cię, racz mi dać rozum, zdrowie, bojaźń Boską, przyjaźń ludzką i swoje najświętsze błogosławieństwo. Rodzicom moim,kapłanom krewnym, dobrodziejom i przyjaciołom racz błogosławić w zdrowiu, szczęściu i długim życiu. A dusze wiernych zmarłych niech odpoczywają w pokoju. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
  
Chwała Ojcu

 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Modlitwa do Anioła Stróża
 Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój! Rano, we dnie, wieczór, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Broń mnie od wszelkiego złego I doprowadź do żywota wiecznego.
  
Anioł Pański

 Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
 I poczęła Z Ducha Świętego.
 Zdrowaś Maryjo...
 Oto ja służebnica Pańska,
 Niech mi się stanie według słowa Twego.
 Zdrowaś Maryjo...
 A Słowo Ciałem się stało
 I mieszkało między nami.
 Zdrowaś Maryjo...
 Módl się za nami, święta Bożą Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy my, którzyśmy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana, naszego. Amen.