Litania do Maryi, Matki Kościoła


Inspiracją do powstania tej litanii byt VIII roz­dział KonstytucjiLumen Gentium Soboru Waty­kańskiego II, ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże, 
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Boża Rodzicielko -      módl się za nami. 
Dziewico Maryjo z Nazaretu, 
Umiłowana Córko Ojca, 
Dziewico wybrana przed wiekami, 
Matko od wieków przewidziana, 
Córko Adama, 
Nowe Stworzenie,
Córko Syjonu,
Wybrana spośród pokornych i ubogich Pana, 
Pokorna służebnico Pańska, 
Cała święta, Ukształtowana przez Ducha Świętego, 
Świątynio Ducha, 
Pełna łaski,
Dziewico błogosławiona, 
Dziewico Niepokalana, 
Matko Emmanuela, 
Matko Jezusa, 
Matko Syna Bożego, 
Matko Chrystusa, 
Matko Odkupiciela, 
Matko naszego Pana,
Matko Zbawiciela, 
Ty, która dałaś życie światu,
Ty, która wspaniałomyślnie współpracowałaś z Chrystusem, 
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia, 
Nowa Ewo,
Matko wszystkich ludzi 
Matko wierzących,
Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą w niebie,
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata,
Pierwowzorze Kościoła,
Najznakomitsza cząstko Kościoła,
Wzorze świętości,
Matko chrześcijan,
Opiekunko,
Wspomożycielko,
Pośredniczko,
Orędowniczko,
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego ludu Bożego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, 
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia,  Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, * aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. * Pro­simy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzy­wała wraz z Apostołami, * oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.