Aktualności parafialne

     

Trwa maj; zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach maryjnych zarówno tych w świątyni  godz. 17:30 jak i tych przy kapliczkach i figurach przydrożnych.

 Rozpoczął się nabór  do Diecezjalnego Studium Organistowskiego we Włocławku.  Nauka w DSO na kierunku ORGANISTA trwa 5 lat, zajęcia odbywają się w wyznaczone soboty od września do czerwca. Nauka w studium obejmuje zajęcia praktyczne z gry na pianinie i organach, śpiewu liturgicznego, prowadzenia chóru, a także teoretyczne, m.in. z dziedziny harmonii, zasad muzyki, prawodawstwa muzyki kościelnej, historii muzyki, liturgiki.   Ze względu na coraz większy brak organistów otwieramy w tym roku nowy kierunek: KANTOR. Obejmuje on 3 semestry z indywidualną nauką śpiewu, zasad muzyki, kształcenia słuchu, liturgiki itd. Nowy kierunek ma być pomocą dla duszpasterzy w przygotowaniu odpowiednich osób do prowadzenia śpiewu podczas liturgii.  W gablocie są umieszczone wszystkie informacje.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, popularnie nazywana Zielo­nymi Świątkami, obchodzona pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu, upamiętnia wydarzenie napełnienia Apostołów mocą Ducha Świętego. Otrzymali oni Ducha Świętego po to, aby mogli mężnie wyznawać swoją wiarę, bronić jej i według niej żyć. Konsekwencją tego wydarzenia dla Apostołów było udzielenie im władzy odpuszczania grzechów.
Dziś przypada 42. rocznica narodzin dla nieba bł. Stefana kard. Wyszyńskiego;
przez jego wstawiennictwo polecajmy Panu Bogu sprawy naszej Ojczyzny

Jutro drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w którym przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Uroczystość ta kończy okres wielkanocny i powracamy do okresu zwykłego „w ciągu roku", w przyszłą niedzielę uroczystość Trójcy Najświętszej,

We wtorek 30.05.2023 r. po nabożeństwie NMP - spotkanie rodzicami Komunii św. rocznicowej.

W środę 31.05.2023 r., ostatnie nabożeństwo do NMP, a  od czwartku rozpoczniemy nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godz. 17:30;  W czwartek będziemy przeżywać święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
W  pierwszy piątek  miesiąca - spowiedź o godz. 16:00 ( szczególnie zapraszamy kl. III i IV  - rodziców przed komunią  zapraszamy na godz. 17,30 ) a pierwszą sobotę miesiąca z Nabożeństwo do NSNMP z różańcem wynagradzającym i zebranie Róż różańcowych..

Za tydzień Komunia św. rocznicowa o godz. 11:30,  taca gospodarcza z racji I niedzieli przeznaczona jest na nasz kościół . Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.    Polecamy prasę katolicką !

03.06.2023 r., - organizujemy wyjazd na  Ogólnopolskie Spotkanie  Młodych na Polach Lednickich. Zapisy u Ks. Piotra. Wyjazd godz. 8:00. Koszt 50 zł.

 

                 tarsycjusz

 

Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego        przygotowania dziecka do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej.


Stanowi ono najlepsze przygotowanie religijne dziecka na całe 
życie.  W przygotowaniu tym ukazujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczące pokuty i Komunii Świętej. Uwzględniając tradycję i praktykę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w trzeciej klasie szkoły podstawowej.

Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:

- prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;

-  rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziecko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wymaganą wiedzę religijną.

-  Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnictwo dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej.

Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko będące w niebezpieczeństwie śmierci.

 1. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systematycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy nawiązać kontakt z rodzicami.
 2. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakładach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opinię katechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specjalistów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.
 3. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechizację, przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już w pierwszych miesiącach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorganizować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego (zob. Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych).
 4. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej według programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji.
  - pierwsze dwa lata (dzieci z klas zerowych i pierwszych) stanowią dalsze przygotowanie do życia sakramentalnego;
  - trzeci rok katechizacji (dzieci klas drugich) jest zasadniczym i bezpośrednim przygotowaniem do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
 5. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w parafii oraz katecheci zakonni i świeccy.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. 

Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej „Instrukcji o katechizacji" w punkcie 9a czytamy „dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (...) we własnej parafii;

 1. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpienia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.
 2. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpoczynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, powinien poinformować rodziców o formie przygotowania oraz określić kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.
 3. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej na podstawie:
 4. systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
 5. systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;
 6. uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych i parafialnych;
 7. uczestnictwa w rekolekcjach sw. adewntowych i wielkanocnych. 


W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, należy przeprowadzić egzamin. 

Dziecko nie uczęszczające na katechizację i mszę św. niedzielną, nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

 1. W przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci należy uwzględnić także ich rodziców. Zachęca się rodziców (tam, gdzie to jest tylko możliwe) do brania udziału w katechizacji dzieci. Organizuje się, poza powszechnie praktykowanymi wywiadówkami, dodatkowe spotkania dla rodziców i ich dzieci w celu wytworzenia właściwej atmosfery religijnej.
 2. Ważnym czynnikiem w kontaktach z rodzicami, zwłaszcza dziecka religijnie zaniedbanego, powinny być odwiedziny katechety w domu, w celu zapoznania się z sytuacją dziecka i w miarę możliwości udzielenia pomocy.
 3. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji szkolnej według określonego programu nauki religii zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski.
 4. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się w czasie systematycznej katechizacji parafialnej według programu zatwierdzonego przez Biskupa Włocławskiego . 

  Dla dzieci uczęszczających do klas trzecich i ich rodziców należy zorganizować cykl nabożeństw, związanych z poświęceniem i wręczeniem pamiątek pierwszokomunijnych:
 • wrzesień - nabożeństwo rozpoczynające przygotowanie;
 • październik - nabożeństwo różańcowe; poświęcenie różańców;
 • listopad - nabożeństwo za zmarłych;
 • grudzień - udział w rekolekcjach adwentowych; poświęcenie medalików;
 • luty - Msza Święta z poświęceniem świec;
 • marzec - udział w rekolekcjach wielkopostnych; poświęcenie książeczek do modlitwy;
 • kwiecień - nabożeństwo przygotowujące do pierwszej spowiedzi świętej; rachunek sumienia.
 1. Przed samą uroczystością należy organizować w kościele spotkania dla dzieci i ich rodziców, poświęcone sprawom praktycznym. Celem spotkań jest zaznajomienie z przebiegiem i porządkiem uroczystości
  1. W przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi świętej należy zwrócić uwagę na kształtowanie postawy pokuty i nawrócenia.
  2. Pierwsza spowiedź dziecka powinna stać się dla niego zachętą i bodźcem do głębszego życia religijnego. Kapłani winni z wielką delikatnością i dobrocią podejść do dziecka, aby umożliwić mu religijne przeżycie tego sakramentu. Zaleca się, aby spowiedź ta odbywała się w ramach nabożeństwa pokutnego (zob. Obrzędy pokuty). Gdy jest duża grupa dzieci, należy wyznaczyć godziny spowiedzi dla poszczególnych mniejszych grup.
  3. Dzień Pierwszej Komunii Świętej należy urządzać uroczyście (bez przedłużania nabożeństwa, ale i bez pośpiechu), aby dzieci i ich rodziny przeżyły ten moment z głęboką wiarą i zapamiętały na całe życie.
  4. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej winna odbyć się w niedzielę lub w święto, w godzinach rannych.
  5. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. Przebieg Mszy Świętej z udziałem dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej winien być następujący:
 2. powitanie dzieci i ich rodziców zgromadzonych przed kościołem;
 3. pokropienie wodą święconą;
 4. błogosławieństwo rodziców;
 5. procesjonalne wejście do świątyni;
 6. rozpoczęcie Mszy Świętej hymnem Chwała na wysokości Bogu;
 7. dostosowane czytania (wykonują rodzice);
 8. modlitwa wiernych i procesja z darami, z zaangażowaniem dzieci, rodziców, katechetów i wychowawców;
 9. dziękczynienie po Komunii Świętej, w formie responsoryjnej modlitwy. We Mszy Świętej należy uwzględnić tradycyjne pieśni eucharystyczne.
 10. Racje duszpasterskie przemawiają za tym, aby grupy dzieci nie były liczne,
 11. Zaleca się założenie przez dzieci ujednoliconego stroju komunijnego (najlepiej alby).
 12. Usilnie zaleca się, aby domowe zgromadzenia rodzinne z racji Pierwszej Komunii Świętej miały charakter religijny.
 13. Zachęca się dzieci i rodziców do uczestnictwa w nabożeństwach tzw. Białego tygodnia. Należy uczulić rodziców, że ich częsta spowiedź i Komunia Święta jest dla dziecka skutecznym przykładem życia sakramentalnego.
 14. W kancelarii parafialnej powinna znajdować się księga, w której zapisuje się imiona i nazwiska przystępujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej.
 15. Przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej nie należy zlecać początkującym katechetom. 

WIADOMOŚCI PODRĘCZNE


KANCELARIA  PARAFIALNA  czynna od poniedziałku do piątku w godz.  od 16:00 do 17:00

MSZE ŚW. - dni powszednie godz. 17:00 i  17:30

MSZE ŚW. w niedzielę - w  Kikole godz.  8:30, 11:30 i 16:00 - w kościółku w Grodzeniu, godz. 10:00
w kościółku Matki Bolesnej w Konotopiu o godz. 16:00 ( od maja do końca września )
 
SAKRAMENT POKUTY - codziennie w czasie mszy św. i na prośbę.

KONTAKT TELEFONICZNY 

tel. 518014720  - ks. Proboszcz   
tel. 697462990 -  ks. wikariusz

Na prośbę parafian podajemy numer konta parafialnego :

90 9537 0000 0040 4374 2000 0001 

Bank Spółdzielczy oddział w Kikole
Dziękujemy za pomoc !!!  
Administratorem danych osobowych jest 
Parafia św. Wojciecha w Kikole. 

Cmentarz w KikoleADMINISTRACJA CMENTARZA PARAFIALNEGO W KIKOLE
ul. Sienkiewicza 2 a, 97- 620 tel. 5360350808

BIURO w KIKOLE CZYNNE

PONIEDZIAŁEK GODZ  9.00 - 12.00
ŚRODA GODZ.  9.00 - 12.00
CZWARTEK GODZ. 14.00 - 17.00

BIURO W LIPNIE CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 8.00 DO 16.00
ul. Pl. 11 listopada 25, tel. 54 287 44 44 lub 605 03 5000
strona cmentarza https://kikol.grobonet.com/